szukaj

Eksperci Komisji Europejskiej - Pytania i Odpowiedzi.

 

EKSPERCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców oraz instytucji w celu stworzenia niezależnej bazy ekspertów, którzy mogą pomóc KE w jej pracach przy realizacji Programów Ramowych. Udział Polaków w panelach eksperckich jest nadal niewielki, a to niestety zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego też zachęcamy do zgłaszania się na ekspertów KE.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ SIE NA EKSPERTA KE

 • ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;
 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;
 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców i administratorów (również magistrów). Wnioski składane do KE są bardzo różne i nie wszystkie to typowe projekty badawcze
 • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;
 • dodatkowym atutem, który może być brany pod uwagę przez KE to:

- doświadczenie w ewaluacji różnego rodzaju projektów;
- doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów;
- znajomość obszaru przemysłowego i połączeń pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym;

 • ekspert powinien być dyspozycyjny ponieważ KE określa termin i czas oceny projektów;
 • eksperci 6PR powinni zarejestrować się ponownie w bazie ekspertów 7PR.

Korzyści z udziału w ewaluacji projektów:

 • doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;
 • udział w ewaluacji jest doskonałą szkołą pisania projektów ponieważ daje możliwość zapoznania się z wieloma tak dobrymi, jak i słabymi wnioskami, a także poznania wymogów KE, które nie zawsze są jasno przedstawione w dokumentach;
 • ocena dokonywana jest przez międzynarodowe gremium ekspertów, co jest okazją do poznania stanowiska i podejścia do oceny osób z różnych krajów, a także nawiązania kontaktów;
 • zdobyte doświadczenie można wykorzystać przy pisaniu projektów własnych i instytucji macierzystej, a także przy tworzeniu jednostek zajmujących się pisaniem wniosków w poszczególnych instytucjach;
 • za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, a w przypadku oceny w Brukseli również dietę dzienną w wysokości 92 euro, dietę hotelową - 100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży. Przy czym ekspert musi początkowo opłacić koszty podróży, hotelu i wyżywienia z własnych środków, ponieważ KE całą należną kwotę przelewa na konto bankowe wskazane przez eksperta, w okresie do 2 miesięcy po zakończonej ocenie projektów. Ekspert także samodzielnie rezerwuje hotel (zwykle KE przesyła listę hoteli dogodnych ze względu na miejsce ewaluacji) oraz organizuje i opłaca podróż.

Wyróżnia się trzy rodzaje ekspertów:

Evaluator Expert
pomoc przy ewaluacji wniosków, która jest oparta na ich ocenie pod względem zgodności z celami i założeniami 7. PR,

Monitor Expert
pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki naukowej oraz całego 7. Programu Ramowego,

Review Expert
pomoc w kontrolowaniu realizacji projektów już zaakceptowanych i finansowanych przez KE.

Aplikacje można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się na następującej stronie internetowej: https://cordis.europa.eu/emmfp7 w jednym z oficjalnych języków UE (preferowany język angielski). Okres składania aplikacji: do 31 lipca 2013 r.

Dla już zarejestrowanych ekspertów z 6. PR, działa strona, na której można dokonać aktualizacji danych: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

Istnieją dwa sposoby składania aplikacji na eksperta: indywidualna oraz poprzez rekomendację instytucji. W obu przypadkach rejestracja odbywa się na podobnych zasadach z tą różnicą, że przy składaniu aplikacji przez instytucję, to właśnie ona rekomenduje naukowca do pełnienia funkcji eksperta. Następnie naukowiec dokonuje wpisu uzupełniając wniosek samodzielnie. Naukowiec aplikujący indywidualnie rejestruje się samodzielnie.

Wypełniając formularze rejestracyjne pamiętaj o:


- określeniu szerszego zakresu dziedzin, w których będziesz chciał oceniać projekty - ze względu na interdyscyplinarność projektów, zawężenie dziedzin może spowodować, brak zainteresowania Komisji danym ekspertem;

-  wykazaniu się doświadczeniem innym niż naukowe np. z zakresu zarządzania projektami, udziału w różnych gremiach oceniających i eksperckich, działań na rzecz rozpowszechniania wyników badań, popularyzacji nauki, współpracy z przemysłem, udziału w różnych projektach i programach międzynarodowych;

-  zapoznaniu się z najczęściej zadawanymi pytaniami, zamieszczonymi na stronie bazy ekspertów 7.PR: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.faq

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

1.Czy aby zostać Ekspertem Komisji Europejskiej niezbędne jest posiadanie tytułu profesora?


Wnioski w 7.PR są bardzo zróżnicowane w związku z czym  podstawowym wymogiem jaki  bieże pod uwagę KE jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie, Komisja Europejska zaprasza więc do współpracy również doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki.


2.Czy Ekspertem KE może zostać osoba nie związana z jednostkami naukowymi?


Nie, w związku z faktem, iż projekty w 7 PR nastawione są na współpracę z sferą firm, KE zaprasza do oceny wniosków również przedsiębiorców i administratorów (również magistrów).


3. Czy złożenie wniosku jest faktycznie tak łatwe?


Tak! Należy jedynie wypełnić wniosek i czekać aż KE zgłosi się do nas. Należy jednak pamiętać, iż nasze konto osobiste, które zostanie otwarte na koniec rejestracji należy stale uzupełniać i pielęgnować, pozwoli to na zwiększenie szansy aby zostać wybranym do ewaluacji wniosków oraz dopasować nas do oceny właściwych dla nas projektów.
WAŻNE!! Przy wypełnianiu formularzy należy pamiętać o tym, żeby nie za bardzo zawężać dziedzin, w których może oceniać projekty, ponieważ KE potrzebuje ekspertów o szerszym zakresie, szczególnie w kontekście interdyscyplinarnych projektów, na które kładziony jest nacisk w 7PR.  Zbyt wąskie określenie dziedziny może spowodować, że liczba nadesłanych wniosków na konkurs zgodnie z określoną przez eksperta tematyką może być niewielka


4. Jak wygląda proces ewaluacji dokonywanej w Brukseli?


Mniej więcej na miesiąc przed planowaną ewaluacją KE zwraca się do wybranych z bazy ekspertów o zgodę na udział w ocenie projektów w konkretnym konkursie. Ocena projektów w Brukseli trwa zwykle od 4 do 5 dni. Przed samą ewaluacją zwykle organizowane jest szkolenie, a następnie eksperci przystępują do pracy. Ewaluacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego RIVET, do którego wpisywane są oceny punktowe i uzasadnienie oceny.
Ekspert otrzymuje kilka, kilkanaście projektów do oceny, na którą składa się indywidualna ocena punktowa (0-5) oraz jej pisemne uzasadnienie (IER- Individual evaluation report). Średnio do oceny otrzymuje się 4 projekty dziennie.
Każdy wniosek jest oceniany przez 3 ekspertów, którzy po ocenie indywidualnej biorą udział w tzw. consensus meeting. Podczas spotkania dyskutowana jest wspólna ocena końcowa projektu, wymieniane są opinie na jego temat oraz wybierana jest osoba spośród ekspertów, która na podstawie opisów indywidualnych przygotowuje pisemną ocenę danego projektu. Ocena ta wraz z końcową punktacją jest później przesyłana do koordynatora projektu.
Po zakończonej ocenie, KE zaprasza część ekspertów (zwykle są to osoby już wcześniej biorące udział w ewaluacji projektów i znane KE) do udziału w tzw. panelu rankingowym, na którym jest ustalana tzw. lista rankingowa projektów. Eksperci bazując na wcześniej przyznanych punktach i ich uzasadnieniach ustalają kolejność projektów na liście. Ich rola jest szczególnie istotna przy projektach, które otrzymały taką samą liczbę punktów.


5. Bycie ekspertem KE wiąże się z wylotami do Brukseli, czy nie ma innej metody oceny wniosków?


W niektórych konkursach ocena projektów jest dokonywana przez eksperta w "domu" (on-line) z wykorzystaniem systemu RIVET. KE czasami zaprasza ekspertów do Brukseli na 1-dniowe szkolenie. Po nim eksperci mają około 2 tygodni na ocenę wyznaczonej liczby wniosków. Nie oznacza to jednak, że dostają wynagrodzenie za cały ten okres. KE przyjmuje liczbę projektów, jaką ekspert powinien ocenić w ciągu jednego dnia roboczego, za który wypłaca wynagrodzenie. Liczba projektów może być różna w zależności od konkursu i objętości projektów. Po upływie tego okresu, eksperci są ponownie zapraszani do Brukseli na uzgadnianie oceny.

6.Jakie dokumenty należy wypełnić w przypadku wyboru na eksperta KE?


Przed rozpoczęciem pracy każdy z nich zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności, co ma zagwarantować niezależność i obiektywizm przy ocenie wniosków.
Eksperci zobowiązani są również do podpisania deklaracji poufności, co gwarantuje uczciwy przebieg ewaluacji. Osoba oceniająca nie może dzielić się „na zewnątrz” informacjami wyczytanymi we wniosku, a nawet nie powinna dzielić się tym z ekspertami nie zaangażowanymi w jego


7.Czy istnieje możliwość ewaluacji wniosku złożonego przez własny zespół badawczy, uczelnie lub podmioty powiązane?


Ekspert nie może podjąć się oceny wniosku, z którym jest w jakiś sposób związany. Kiedy ewaluator dostanie do oceny wniosek i stwierdzi, że może wystąpić konflikt interesów, ma on obowiązek zgłosić to urzędnikowi KE. Dla zapewnienia bezstronności ekspert dostanie inny wniosek do oceny.2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading