szukaj

HORYZONT 2020

NOWY PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ HORYZONT 2020 - materiały poseminaryjne.

HORYZONT 2020: ZERWANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ

Nazwa nowego unijnego programu finansowania badań i innowacji – „Horyzont 2020” – odzwierciedla dążenie do realizacji koncepcji, osiągnięcia wzrostu i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości. Program „Horyzont 2020” będzie kluczowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” oraz do realizacji zobowiązań podjętych w ramach tej inicjatywy.
Program „Horyzont 2020” skupiać będzie w sobie wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowację, w tym program ramowy w zakresie badań naukowych, działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Takie podejście zostało powszechnie uznane przez zainteresowane strony za ruch we właściwym kierunku, a dodatkowo zyskało ono poparcie Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

HORYZONT 2020 - struktura


Program „Horyzont 2020” skupi swoje zasoby na trzech różnych, lecz wzajemnie się umacniających priorytetach:

1. Doskonała baza naukowa. (Excellence in science)

W ramach tego priorytetu podniesie się poziom doskonałości europejskiej bazy naukowej i zapewniony zostanie stały dopływ światowej klasy badań w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Europy.
Umożliwi to:

 • Wspieranie najbardziej uzdolnionych i twórczych osób oraz ich zespołów, aby mogli oni realizować pionierskie badania najwyższej jakości;
 • Finansowanie współpracy badawczej, aby otworzyć nowe i obiecujące dziedziny badań naukowych i innowacji poprzez wspieranie przyszłych i powstających technologii;
 • Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery poprzez działania Marie Skłodowska-Curie („Marie Curie actions”);
 • Zapewnienie Europie światowej klasy infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich badaczy w Europie i poza jej granicami.

 

2. Wiodąca pozycja w przemyśle. (Industrial leadership)

Celem tego priorytetu będzie poprawa atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji (w tym eko-innowacji), poprzez wspieranie działań zgodnych z potrzebami sektora biznesu. W ten sposób zapewnione zostaną znaczące inwestycje w kluczowe technologie przemysłowe, zmaksymalizowany zostanie potencjał wzrostu europejskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im odpowiedniego poziomu finansowania, a innowacyjne MŚP otrzymają wsparcie, które umożliwi im przekształcenie się w wiodące przedsiębiorstwa światowe.
Umożliwi to:

 • osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych, dzięki specjalnemu wsparciu dla technologii informacyjno - komunikacyjnych, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych metod produkcji i przetwarzania oraz sektora badań kosmosu, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla działań przekrojowych, aby uwzględnić skumulowane korzyści z połączenia kilku kluczowych technologii wspomagających;
 • ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka;
 • zapewnienie ogólno unijnego poparcia dla innowacji w MŚP.


3. Wyzwania społeczne. (Societal challenges).


Priorytet ten odzwierciedla priorytety polityczne strategii „Europa 2020” oraz stanowi odpowiedź na główne obawy żywione przez obywateli w Europie i na świecie. Podejście zorientowane na wyzwania pozwoli skupić zasoby i wiedzę z różnych dziedzin, technologii i dyscyplin, w tym nauk społecznych i
humanistycznych.
Finansowanie skupi się na następujących wyzwaniach:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna,
 • Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
 • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
 • Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 • Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.


UPROSZCZENIE DOSTĘPU I OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA


Program „Horyzont 2020” musi przyciągać najwybitniejszych naukowców i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest dalsze upraszczanie zasad i procedur dla uczestników. W okresowym sprawozdaniu z oceny 7PR stwierdzono, że konieczne jest podjęcie istotnych kroków w kierunku dalszego uproszczenia poprzez podejście oparte na odpowiedniej równowadze między podejmowaniem ryzyka a zaufaniem do uczestników.
Program „Horyzont 2020” będzie mieć trzy nadrzędne cele:

 • Zmniejszenie kosztów administracyjnych po stronie uczestników;
 • Przyspieszenie wszystkich procesów zarządzania wnioskami i dotacjami
 • Zmniejszenie błędu finansowego.

Uproszczenie strukturalne zostanie zapewnione poprzez:

 • uproszczenie architektury programu skoncentrowanej wokół trzech strategicznych celów, co ułatwi uczestnikom określenie obszarów, w których istnieją możliwości uzyskania finansowania;
 • jeden zbiór zasad uczestnictwa, w kwestiach takich, jak kwalifikowalność, ocena lub prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do wszystkich składników programu „Horyzont 2020”, z odstępstwami dopuszczalnymi jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione określonymi potrzebami.
 • uproszczenie zasad finansowania, poprzez: prostszy zwrot kosztów bezpośrednich, przy rozszerzonych kryteriach uznawania zwyczajowych praktyk rachunkowości beneficjentów; możliwość stosowania jednostkowych kosztów osobowych (przeciętnych kosztów personelu), w tym właścicieli MŚP niepobierających wynagrodzenia; koszty pośrednie objęte jedną stawką zryczałtowaną stosowaną, zgodnie z ogólną zasadą, w odniesieniu do kosztów bezpośrednich – eliminowanie głównego źródła błędów finansowych i złożoności; jednolita stawka zwrotu dla wszystkich uczestników i działań w ramach tego samego projektu; płatności ryczałtowe, nagrody, finansowanie ukierunkowane na rezultaty w określonych obszarach, w których okazało się to właściwe.
 • uproszczenie rejestracji czasu poprzez stworzenie jasnego i prostego zestawu minimalnych warunków; w szczególności zniesienie obowiązków w zakresie rejestrowania czasu dla personelu pracującego wyłącznie nad projektem „Horyzont 2020”;
 • Zmieniona strategia kontroli pozwoli na osiągnięcie nowej równowagi między zaufaniem a kontrolą oraz między podejmowaniem ryzyka i unikaniem go, poprzez: rozszerzenie funduszu gwarancyjnego na wszystkie działania w ramach programu „Horyzont 2020” i kontrole ex-ante dotyczące kondycji finansowej wymagane tylko dla koordynatorów; zmniejszenie liczby poświadczeń sprawozdań finansowych poprzez wprowadzenie obowiązku przedstawiania tylko jednego takiego poświadczenia na każdego beneficjenta na koniec realizacji projektu; zmniejszenie obciążeń audytowych dla uczestników poprzez strategię kontroli ex post, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opartych na analizie ryzyka oraz wykrywania oszustw, koncepcję pojedynczego audytu i skrócenie okresu przedawnienia dla kontroli ex post z pięciu do czterech lat; Skutkiem tego nowego podejścia powinno być objęcie 7 % beneficjentów programu „Horyzont 2020” audytem w całym okresie programowania.

 

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading