szukaj

Oferta PB

Oferta Naukowo Badawcza Politechniki Białostockiej:

Potencajał badawczo rozwojowy Politechniki Białostockiej

 

Oferty naukowo badawcze poszczególnych Wydziałów PB

Wydział Architektury:

Kierunki badawcze będące w centrum zainteresowania pracowników naukowych Wydziału Architektury to:

 • teoria architektury i urbanistyki,
 • historia architektury i budowy miast,
 • architektura mieszkaniowa,
 • architektura użyteczności publicznej,
 • architektura kultur lokalnych,
 • architektura i planowanie obszarów wiejskich,
 • urbanistyka i planowanie przestrzenne,
 • budownictwo i konstrukcje budowlane,
 • historia sztuki,
 • sztuki piękne: grafika, rysunek, malarstwo, rzeźba,
 • architektura wnętrz,
 • meblarstwo,
 • wystawiennictwo,
 • grafika użytkowa,
 • metodologia projektowania wspomaganego komputerowo.

Główne kierunki badań Wydziału Architektury to:

 • tradycja a współczesne tendencje rozwoju architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej;
 • historia rozwoju osadnictwa i jego współczesne przemiany;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego regionu;
 • zasady budowy miast, ich centrów, zespołów mieszkaniowych,przemysłowych,usługowych i rekreacyjnych;
 • problematyka ekologii w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym;
 • współczesne konstrukcje budowlane;
 • metodologia projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
 • problemy estetyki w malarstwie, grafice i rzeźbie;
 • cyfrowe bazy danych o architekturze i komputerowe wspomaganie projektowania;
 • metodologia projektowania architektury wnętrz;
 • architektura kultur lokalnych pogranicza;

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Oferta usługowo badawcza Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Elektryczny:


Kierunki badawcze będące w centrum zainteresowania pracowników Wydziału Elektrycznego:


Dyscypliny w których prowadzone są badania:

 • elektrotechnika
 • automatyka i robotyka
 • elektronika
 • telekomunikacja inżynieria materiałowa
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • optyka stosowana
 • metrologia elektryczna


Główne kierunki badań:

1. Energoelektronika, automatyka napędu elektrycznego:

 • analiza wybranych topologii układów falownikowych miękkoprzełączalnych (quasi- i multirezonansowych);
 • rezonansowe BPC sterowane mikroprocesorem sygnałowym (DSP);
 • pośrednie przemienniki AC/DC/AC z sinusoidalnym prądem wejściowym z wykorzystaniem sterowania mikroprocesorowego;
 • modernizacja i optymalizacja metody bezpośredniego sterowania momentem (DTC) silnika indukcyjnego;
 • badanie stabilności napędów indukcyjnych ze sterowaniem pośrednim pracujących bez mechanizmów adaptacji;
 • układy napędowe sterowania położeniem;
 • zastosowanie technik adaptacyjnych w układach napędowych;
 • modele matematyczne nagrzewania się trójfazowych silników indukcyjnych w warunkach niesymetrycznego zasilania.


2. Elektrostatyczne technologie przemysłowe i obróbka powierzchni w próżni:

 • zagadnienia ciągłej modernizacji oraz podnoszenia trwałości izolacji typoszeregu neutralizatorów wysokonapięciowych;
 • badania procesów elektryzacyjnych materiałów rozdrobnionych;
 • badania izolacji podzespołów dla potrzeb przemysłu samochodowego i przemysłu opakowań;
 • ulepszanie zminiaturyzowanych źródeł wysokich napięć;
 • badanie termodynamiki procesów osadzania warstw w komorach próżniowych.


3. Elektroenergetyka:

 • badania i statystyczne metody analizy oraz prognozowania obciążeń w sieciach odbiorców wiejskich;
 • estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych z wykorzystaniem metod probabilistycznych i teorii procesów stochastycznych;
 • automatyzacja i informatyzacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych; zastosowanie metod probabilistycznych i informatycznych w inżynierii bezpieczeństwa elektrycznego;
 • badania pomiarowe, symulacja i ocena zagrożenia porażeniowego w układach elektroenergetycznych;
 • zarządzanie popytem na energię (DSM) w zakładach energetycznych; zastosowanie metod kosztów marginalnych w elektroenergetyce.


4. Kompatybilność elektromagnetyczna, technika wysokich napięć:

 • analiza narażeń impulsowych rozbudowanych systemów elektronicznych; badania przepięć piorunowych powstających w wielożyłowych kablach telekomunikacyjnych,
 • teleinformatycznych i sterujących; cyfrowe przetwarzanie sygnałów w dynamicznych systemach o losowej strukturze;
 • obróbka sygnałów radarowych i nawigacyjnych;
 • kompatybilność elektromagnetyczna aparatury medycznej.


5. Metodyka i aparatura do pomiarów sygnałów biologicznych i w ochronie środowiska:

 • metodyka przetwarzania zdjęć rentgenowskich w zastosowaniu do obrazowej diagnostyki medycznej;
 • implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów analizy zmienności sygnałów biologicznych;
 • metodyka i aparatura do pomiaru małych stężeń jonu chlorkowego i chloru w roztworach wodnych;
 • zastosowanie metody emisyjnej fotometrii płomieniowej w pomiarach mikrostężeń sodu i potasu w roztworach wodnych.


6. Elektrotechnika teoretyczna:

 • analityczno-numeryczne i różnicowe algorytmy sekwencyjnego orazwspółbieżnego modelowania pola termicznego w elementach wybranych urządzeń elektrycznych (kable DC, ogrzewanie podłogowe, radiator);
 • zastosowanie twierdzenia Brouwera w analizie i identyfikacji nieliniowych zagadnień granicznych elektrotechniki teoretycznej;
 • kształtowanie pola elektrycznego w układzie elektrochemicznego osadzania miedzi;
 • szerokopasmowa analiza pól elektromagnetycznych w elementach i układach z wieloskładnikowymi materiałami selektywnymi tworzonymi na
 • bazie dielektryków;
 • materiały dyspersyjne, o dobieranych właściwościach selektywnych w zakresie fal radiowych;
 • współbieżne algorytmy numeryczne i ich realizacja w systemach klastrowych i układach FPGA;
 • sformułowanie algorytmu metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości FDFD (Finite Difference - Frequency Domain) oraz opracowanie na jego podstawie oprogramowania umożliwiającego analizę zjawisk polowych w złożonych konstrukcjach opartych na różnych technologiach budowlanych;
 • analiza stanów nieustalonych w układach elektrycznych o parametrach skupionych przy zastosowaniu algorytmów równoległych.


7. Metrologia elektryczna:

 • aplikacje mostków dwuprądowych w technice pomiarów wieloparametrowych;
 • statyczne i dynamiczne pomiary wielkości elektrycznych przez Internet przy użyciu urządzeń komunikujących się w magistrali GPIB;
 • projektowanie i realizacja złożonych systemów pomiarowych wielkości nieelektrycznych;
 • pomiary przesunięć za pomocą czujników światłowodowych;
 • badania właściwości komutacyjnych i bolometrycznych elementów cienkowarstwowych opartych na nadprzewodnikach wysokotemperaturowych;
 • badania przetworników temperatury w zakresie niskich temperatur (do 77 K).


8. Technika świetlna:

 • badania źródeł światła w zakresie pomiarów: fotometrycznych, kolorymetrycznych, elektrycznych, termicznych i mechanicznych;
 • diagnostyka opraw oświetleniowych w zakresie pomiarów: fotometrycznych, kolorymetrycznych, elektrycznych, termicznych i mechanicznych;
 • metody projektowania układów świetlnooptycznych opraw oświetleniowych: projektorów, reflektorów, naświetlaczy, układów projekcyjnych i innych;
 • projektowanie przyrządów pomiarowych: fotometrycznych, kolorymetrycznych, optycznych, światłowodowych i innych;
 • prowadzenie stacji aktynometrycznej (pomiary natężenia napromienienia oświetlenia dziennego: dyfuzyjnego i całkowitego).


9. Optyka stosowana:

 • analiza i optymalizacja własności użytkowych pomiarowej aparatury optycznej;
 • techniki optymalizacji montażu aparatury optycznej wysokiej dokładności;
 • zastosowania technik interferometrycznych w badaniach kształtu oraz spektrofotometrii.


10. Automatyka, teoria sterowania:

 • analiza i synteza układów regulacji automatycznej z opóźnieniami oraz o niepewnych parametrach;
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w automatyce i robotyce oraz w medycynie; przetwarzanie sygnałów;
 • układy cyfrowe i mikroprocesorowe;
 • specjalizowane sterowniki i aparatura kontrolno-pomiarowa.


Wydział Informaty:


Oferta usługowo badawcza Wydziału Informatyki


Wydział Mechaniczny:

Kierunki badawcze będące w centrum zainteresowania pracowników Wydziału Mechanicznego:

Dyscypliny podstawowe w zakresie:
budowy i eksploatacji maszyn - specjalności :

 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • teoria maszyn i mechanizmów,
 • technologia maszyn,
 • maszyny i urządzenia cieplne,
 • energetyka,
 • podstawy eksploatacji maszyn,
 • diagnostyka i niezawodność maszyn,
 • tribologia,
 • zmęczenie materiałów,
 • wymienniki ciepła i masy,
 • aparatura przemysłowa,
 • maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego,
 • pojazdy samochodowe,
 • silniki spalinowe,
 • samoloty i śmigłowce,
 • silniki lotnicze,
 • inżynieria ortopedyczna i protetyczna,
 • inżynieria powierzchni,
 • dynamika maszyn.

mechaniki - specjalności:

 • mechanika analityczna,
 • dynamika układów mechanicznych,
 • mechanika materiałów,
 • teoria sprężystości i plastyczności,
 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika kompozytów,
 • reologia ośrodków ciągłych,
 • mechanika pękania i uszkodzeń,
 • mechanika kontaktu,
 • metody eksperymentalne mechaniki,
 • metody komputerowe mechaniki
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • wymiana ciepła i masy,
 • biomechanika,
 • optymalizacja i sterowanie,
 • mechanika procesów technologicznych,
 • mechanika lotu.

Dyscypliny dodatkowe w zakresie:

 • automatyki i robotyki,
 • inżynierii materiałowej,
 • biocybernetyki i inżynierii biomedycznej,
 • inżynierii rolniczej.


Wydział Zarządzania:


Kierunki badawcze będące w centrum zainteresowania pracowników Wydziału Zarządzania:

Zakres dyscyplin:

W szczególności, do zakresu badań ekonomii należy:

 • analiza sektora publicznego;
 • analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki i jej poszczególnych sektorów;
 • funkcjonowanie rynków;
 • ekonomia przestrzenna;
 • ekonomia międzynarodowa;
 • teoretyczne podstawy polityki społeczno-ekonomicznej i sektorowej;
 • historia myśli ekonomicznej;
 • historia gospodarcza.

W szczególności, do obszaru badań finansów należą:

 • w ujęciu podmiotowym: finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, instytucje finansowe (w tym: banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych), finanse międzynarodowe;
 • w ujęciu funkcjonalnym: inwestowanie (zwłaszcza wtedy, gdy celem jest uzyskanie dochodu finansowego), pozyskiwanie kapitału, rynki finansowe, polityka finansowa, analiza i transfer ryzyka finansowego, redystrybucja środków finansowych (np. przez system podatkowy).


Nauki o zarządzaniu obejmują zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacjach racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej. Ponadto przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu jest historia myśli organizatorskiej.Problemy funkcjonowania i rozwoju organizacji mogą być rozpatrywane w naukach o zarządzaniu w kilku płaszczyznach:

 • według rodzaju organizacji: przedsiębiorstw, organizacji non profit, jednostek administracyjnych, organizacji wirtualnych i innych;
 • według funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie;
 • według procesów: procesy podstawowe, procesy wspierające, procesy usługowe;
 • według obszarów działalności, np. zarządzanie produkcją, zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie marketingiem, zarządzanie procesami technologicznymi, itp.
 • według zasobów: zasoby materialne, zasoby ludzkie, zasoby techniki, zasoby wiedzy i informacji, zasoby finansowe;
 • według poziomów zarządzania: zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne;
 • według systemów i metod zarządzania: np. zarządzanie systemowe, zarządzanie zmianami.
2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading