szukaj

Poszukiwanie partnerów

Jak znaleźć odpowiednich partnerów
i stworzyć dobre konsorcjum projektowe?


Projekty 7. Programu Ramowego są inicjowane przez zespół partnerów (tzw. konsorcjum), którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu.

Do stworzenia projektu potrzebny jest przede wszystkim pomysł, który musi być innowacyjny i mieć wymiar europejski. Gdy taki pomysł już się pojawi należy się zastanowić jaką rolę chce się pełnić w projekcie: partnera czy koordynatora. Należy dokładnie przyjrzeć się własnym możliwościom i zadecydować, z jakiej pozycji startowaćdo pisania wniosku.

Skład konsorcjum

W konsorcjum mogą znaleźć się:

-   Koordynator - członek konsorcjum, na którym spoczywają dodatkowe obowiązki związane z koordynacją projektu; podpisuje umowę o grant z KE;
-   Partnerzy – członkowie konsorcjum odpowiadający za realizację poszczególnych elementów projektu i wszelkich zapisów kontraktowych, przystępują do umowy o grant;
-   Podwykonawca - wykonuje pewne prace na zlecenie partnerów i jest przez nich opłacany w 100%, nie jest związany umową o grant.

Zadania koordynatora

Podejmując się koordynacji projektów europejskich należy pamiętać o pełnieniu ważnych i odpowiedzialnych obowiązków. To koordynator jest tym, który od początku tworzenia projektu jest odpowiedzialny za stworzenie jego całości oraz za dobór partnerów do konsorcjum. Negocjuje kontrakt, podpisuje umowę z KE a następnie czuwa nad prawidłową realizacją projektu zarówno nad częścią merytoryczną, jak i finansową. Kontroluje prace zgodnie z aneksem technicznym do umowy. Jest również pośrednikiem pomiędzy Komisją Europejską a członkami konsorcjum, co sprowadza się do regularnych kontaktów z partnerami i z KE. Przeprowadza wewnętrzny monitoring oraz przygotowuje regularne spotkania w ramach konsorcjum.

Koordynator ponosi również odpowiedzialność za zarządzanie finansami począwszy od ustalenia budżetu projektu, podziału środków na realizację poszczególnych zadań, planowania wynagrodzeń, wydatków, wyceny wkładu własnego poprzez czuwanie nad przepływem środków finansowych w trakcie realizacji projektu. Pełni także funkcję reprezentacyjną promując projekt na każdym etapie realizacji i po jego zakończeniu.

Tworząc dobre konsorcjum pamiętaj o kilku zasadach:

-   Staraj się zebrać najlepszych ekspertów w danej dziedzinie;
-   Zapewnij komplementarność partnerów;
-   Pozyskaj partnerów niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz przygotowania do wdrożenia;
-   Zapewniając europejski wymiar konsorcjum, udowodnij, że projekt nie będzie realizowany w ramach współpracy bilateralnej czy regionalnej;
-   Pozyskuj partnerów mających doświadczenie w udziale w projektach międzynarodowych;
-   Nie ma zbiorowej odpowiedzialności finansowej;
-   Pamiętaj o obowiązkowej umowie konsorcjum, chyba że „call for proposals” stanowi inaczej;
-   Możliwe są zmiany w składzie konsorcjum, np. w przypadku, gdy dany partner nie wykonuje swoich zadań.

Jak zostać partnerem projektu?

Jeśli nie czujesz się na siłach by stworzyć własny projekt i podołać jego koordynacji - możesz zostać partnerem. Ten wariant jest łatwiejszy w realizacji, szczególnie dla instytucji, które nie posiadają doświadczenia i po raz pierwszy mają kontakt z tego typu projektami.

Sposoby na to, aby stać się partnerem są różne:

-   można dołączyć się do projektu tworzonego przez partnerów z europejskich instytucji naukowych,
-   tworząc koncepcję wniosku można zaprosić zewnętrzną instytucję do koordynacji naszego projektu,
-   zdarza się, że partnerzy projektów, będących w fazie realizacji, z jakichś powodów rezygnują z bycia w konsorcjum i koordynatorzy na ich miejsce poszukują zastępstwa, to kolejna szansa na włączenie się w projekt.

Rola partnera przy dołączeniu się do projektu opiera się przede wszystkim na stworzeniu informacji o własnej instytucji, wypełnieniu odpowiednich formularzy administracyjnych i odesłaniu ich do koordynatora. Przy pisaniu wniosku to koordynator odpowiada za stworzenie całości projektu, może on jednak delegować przygotowanie części wniosku partnerom.

Kolejnym sposobem na włączenie się w projekty europejskie, jest możliwość zostania ekspertem KE. Praca jako ekspert jest najprostszą drogą do włączenia się w 7. Program Ramowy oraz umożliwia zapoznanie się ze sposobem jego funkcjonowania. Uczestnictwo w ocenie wniosków i/lub monitorowaniu projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, które można wykorzystać w pisaniu wniosków o dofinansowanie własnych projektów. Nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami/naukowcami, procentuje przy tworzeniu własnego konsorcjum. Dużo łatwiej współpracować ze sprawdzonymi partnerami.

Aby włączyć się w projekty europejskie należy przede wszystkim interesować się tym, co dzieje się w świecie nauki i badań. Należy „bywać” tzn.: brać udział w szkoleniach, konferencjach, dniach informacyjnych, pracować na własną opinię w środowisku, publikować pomysły, nawiązywać kontakty i lobbować własne pomysły.

 2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading